Committee

Our valuable members are listed below:

PRESIDENTAjay Singh 0403194438
VICE-PRESIDENTSAbhi Manu
 Ben Lingam
 Dennis Chand
 Prakash Chand
 Sushil Kumar
 
TREASURERHari Krishna 0411576106
 
ASSISTANT TREASURERSRama D Gilbert
 Usha Raju
 
GENERAL SECRETARYNirbha Ram 0402624864
 
ASSISTANT SECRETARYSatya Mani
 Umesh Prakash
 
COMMITTEEAnil Kant
 Brij Chand
 Ganeshwar Maharaj
 Jai Raj Lingam
 Jitendra Nair (Pujari)
 Julie K Singh
 Nilesh Kishore
 Prem Chand
 Rajnesh Sharma
 Ramesh Prasad
 Roslya Prasad (Rose)
 Satya Nair
 Shakuntala Mohan
 Sanjana Prabhakar
 Tej Ram (Prem)
RESIDENT PRIESTPt. Suresh Upadhyay0435991705